REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„VOXBOX îți aduce premii”

Perioada: 05.10.2021 – 07.11.2021

 

 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul concursului „VOXBOX îți aduce premii” (denumit în continuare „Concursul”) este compania BLOGAL INITIATIVE SRL, persoană juridică română, reprezentată prin domnul Rudolf -Vladimir Dulea – Administrator, prin mandatar SALAMI SARA, cu sediul București, Str. Lotrioara nr.19, Bl.M31A, Sc.A, Ap.37, sector 3, cod poștal 032167, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40 /7687/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 30389342, cont bancar RO54 RZBR 0000 0600 1476 9708, deschis la Banca Raiffeisen Bank, denumita in cele ce urmează "Organizator" în numele și pentru:

Scandinavian Design House, companie care comercializează produse de mobilier și accesorii decorative, înființată și funcționând in conformitate cu legile din Romania, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză, Nr. 21, Et. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/11797/2002, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 15026211.

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la link-ul: https://sdhouse.ro/pages/voxboxitiaducepremii

(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

 1. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în perioada 05.10.2021 – 07.11.2021, începând în ziua de 05.10.2021, ora 11:00 și se va termina la ora 23:59, în ziua de 07.11.2021.

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la link-ul: https://sdhouse.ro/pages/voxboxitiaducepremii

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența pe teritoriul României, cu vârsta de minimum 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) și care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18  ani, angajații Organizatorului, angajați ai companiei Scandinavian Design House sau VOX, nici rudele acestora pana la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie),

(3) Câștigătorul va avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4.                                       

(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorului, pentru a informa câștigătorul cum vor intra în posesia premiilor.

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

Câștigătorul va fi ales pe baza proiectului de living, zonă de dining sau dormitor, realizat în programul online VOXBOX, folosind piese de mobilier din colecția Creative de la VOX, astfel că cel mai creativ proiect va fi desemnat câștigător. Premiul câștigat în urma participării la Concurs este prevăzut în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea premiului trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Fiecare participant la Concurs care își înscrie proiectul în perioada 05.10.2021 – 07.11.2021 este necesar să fie arhitect, designer de interior, student la arhitectură, freelancer arhitect etc. sau să fie pasionat de arhitectură și design interior.

 

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(3) să acceseze link-ul https://www.vox.pl/ro/projekty-voxbox către programul VOXBOX unde va realiza proiectul, folosind piese de mobilier din colecția Creative

(4) să posteze în secțiunea de comentarii a postării de concurs o captură de ecran (screenshot)/ o fotografie salvată direct din programul VOXBOX cu proiectul finalizat

  

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Pentru a participa la concurs sunt necesare următoarele:

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(3) să acceseze link-ul https://www.vox.pl/ro/projekty-voxbox către programul VOXBOX unde va realiza proiectul, folosind piese de mobilier din colecția Creative.

(4) să posteze în secțiunea de comentarii a postării de concurs o captură de ecran (screenshot)/ o fotografie salvată direct din programul VOXBOX cu proiectul finalizat

(2) Premiul va fi acordat prin jurizare internă, în funcție de cel mai creativ proiect.

(3) Concursul VOXBOX îți aduce premii se desfășoară pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după data limită, respectiv 07.11.2021, ora 23:59, nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea prremiului oferit de Organizator.

(5) Câștigătorul va fi anunțat în data de 08.11.2021, în intervalul 10:00 -18:00.

 

(6) Fiecare participant are dreptul de a se înscrie la Concurs cu un singur comentariu, respectiv un singur proiect realizat în programul VOXBOX.

(7) Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook la data de 08.11.2021, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

 

 1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

6.1. La finalul Concursului se va acorda un singur premiu sub formă de voucher în valoare dde 3.000 RON.

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui drept câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Facebook și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 

 1. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiul acordat este obiect de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigător va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 

 1. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

 

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

 

 1. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.


 

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiile constau în:

Data

Provocare

Premii

08.11.2021

Să realizeze un proiect de living, zonă de dining sau dormitor, în programul online VOXBOX, folosind piese de mobilier din colecția Creative de la VOX

1 voucher în valoare de 3.000 de RON

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 3.000 RON.

 

ORGANIZATOR

BLOGAL INITIATIVE

Administrator – RUDOLF VLADIMIR DULEA

Prin mandatar SALAMI SARA

Descarca aici documentul regulamentului oficial al concursului „VOXBOX îți aduce premii